- ĐÔI DÒNG GHI NHỚ - Tác gia Phạm Bá Hoa - C̣ưu Đại Tá - Chánh văn phòng của các tướng Trân Thiện Khiêm - và Nguyễn Khánh - Tác giả ở lại sau ngày 30 tháng 4 và bị đi tù ... Kể lại các biên cố từ 1.11.1963 đên 30.4.75 mà tác gỉa là người thi hành các chỉ thị từ các tướng Khiêm - Khánh ...

Tuesday, March 24, 2009

Chien tranh VietNam: 1945-1975

Video này có tất cả 72 clip, mỗi clip dài trung bình 10 phút và chia ra làm 12 phần : ( Ghi lại các chiến thuật, chiến lược, các loại vũ khí ... trong chiến tranh Việt Nam)

1- Dien Bien Phu - The Legacy
Battlefield Vietnam: Ep 1 "Dien Bien Phu - The Legacy" (1/6)
Battlefield Vietnam: Ep 1 "Dien Bien Phu - The Legacy" (2/6)
Battlefield Vietnam: Ep 1 "Dien Bien Phu - The Legacy" (3/6)
Battlefield Vietnam: Ep 1 "Dien Bien Phu - The Legacy" (4/6)
Battlefield Vietnam: Ep 1 "Dien Bien Phu - The Legacy" (5/6)
Battlefield Vietnam: Ep 1 "Dien Bien Phu - The Legacy" (6/6)
2- The Undeclare War
Battlefield Vietnam: Ep 2 "The Undeclared War" (1/6)
Battlefield Vietnam: Ep 2 "The Undeclared War" (2/6)
Battlefield Vietnam: Ep 2 "The Undeclared War" (3/6)
Battlefield Vietnam: Ep 2 "The Undeclared War" (4/6)
Battlefield Vietnam: Ep 2 "The Undeclared War" (5/6)
Battlefield Vietnam: Ep 2 "The Undeclared War" (6/6)
3- Search and Destroy
Battlefield Vietnam: Ep 3 "Search and Destroy" (1/6)
Battlefield Vietnam: Ep 3 "Search and Destroy" (2/6)
Battlefield Vietnam: Ep 3 "Search and Destroy" (3/6)
Battlefield Vietnam: Ep 3 "Search and Destroy" (4/6)
Battlefield Vietnam: Ep 3 "Search and Destroy" (5/6)
Battlefield Vietnam: Ep 3 "Search and Destroy" (6/6)
4- The Showdown in the Iron Triangle (Tam giác Sắt)
Battlefield Vietnam: Ep 4 "The Showdown in the Iron Triangle" (1/6)
Battlefield Vietnam: Ep 4 "The Showdown in the Iron Triangle" (2/6)
Battlefield Vietnam: Ep 4 "The Showdown in the Iron Triangle" (3/6)
Battlefield Vietnam: Ep 4 "The Showdown in the Iron Triangle" (4/6)
Battlefield Vietnam: Ep 4 "The Showdown in the Iron Triangle" (5/6)
Battlefield Vietnam: Ep 4 "The Showdown in the Iron Triangle" (6/6)
5- Countdown to TET
Battlefield Vietnam: Ep 5 "Countdown to Tet " (1/6)
Battlefield Vietnam: Ep 5 "Countdown to Tet " (2/6)
Battlefield Vietnam: Ep 5 "Countdown to Tet " (3/6)
Battlefield Vietnam: Ep 5 "Countdown to Tet " (4/6)
Battlefield Vietnam: Ep 5 "Countdown to Tet " (5/6)
Battlefield Vietnam: Ep 5 "Countdown to Tet " (6/6)
6- The TET Offensive
Battlefield Vietnam: Ep 6 "The Tet Offensive" (1/6)
Battlefield Vietnam: Ep 6 "The Tet Offensive" (2/6)
Battlefield Vietnam: Ep 6 "The Tet Offensive" (3/6)
Battlefield Vietnam: Ep 6 "The Tet Offensive" (4/6)
Battlefield Vietnam: Ep 6 "The Tet Offensive" (5/6)
Battlefield Vietnam: Ep 6 "The Tet Offensive" (6/6)
7- War on the DMZ
Battlefield Vietnam: Ep 7 "War on The DMZ" (1/6)
Battlefield Vietnam: Ep 7 "War on The DMZ" (2/6)
Battlefield Vietnam: Ep 7 "War on The DMZ" (3/6)
Battlefield Vietnam: Ep 7 "War on The DMZ" (4/6)
Battlefield Vietnam: Ep 7 "War on The DMZ" (5/6)
Battlefield Vietnam: Ep 7 "War on The DMZ" (6/6)
8- Siege at Khe Sanh
Battlefield Vietnam: Ep 8 "Siege at Khe Sanh" (1/6)
Battlefield Vietnam: Ep 8 "Siege at Khe Sanh" (2/6)
Battlefield Vietnam: Ep 8 "Siege at Khe Sanh" (3/6)
Battlefield Vietnam: Ep 8 "Siege at Khe Sanh" (4/6)
Battlefield Vietnam: Ep 8 "Siege at Khe Sanh" (5/6)
Battlefield Vietnam: Ep 8 "Siege at Khe Sanh" (6/6)
9- Air War Vietnam
Battlefield Vietnam: Ep 9 "Air War Vietnam" (1/6)
Battlefield Vietnam: Ep 9 "Air War Vietnam" (2/6)
Battlefield Vietnam: Ep 9 "Air War Vietnam" (3/6)
Battlefield Vietnam: Ep 9 "Air War Vietnam" (4/6)
Battlefield Vietnam: Ep 9 "Air War Vietnam" (5/6)
Battlefield Vietnam: Ep 9 "Air War Vietnam" (6/6)
10- Rolling Thunder
Battlefield Vietnam: Ep 10 "Rolling Thunder" (1/6)
Battlefield Vietnam: Ep 10 "Rolling Thunder" (2/6)
Battlefield Vietnam: Ep 10 "Rolling Thunder" (3/6)
Battlefield Vietnam: Ep 10 "Rolling Thunder" (4/6)
Battlefield Vietnam: Ep 10 "Rolling Thunder" (5/6)
Battlefield Vietnam: Ep 10 "Rolling Thunder" (6/6)
11- Peace with Honor
Battlefield Vietnam: Ep 11 "Peace with Honor" (1/6)
Battlefield Vietnam: Ep 11 "Peace with Honor" (2/6)
Battlefield Vietnam: Ep 11 "Peace with Honor" (3/6)
Battlefield Vietnam: Ep 11 "Peace with Honor" (4/6)
Battlefield Vietnam: Ep 11 "Peace with Honor" (5/6)
Battlefield Vietnam: Ep 11 "Peace with Honor" (6/6)
12-The Fall of Saigon:
Battlefield Vietnam: Ep 12 "The Fall of Saigon" (6/6 )
Battlefield Vietnam: Ep 12 "The Fall of Saigon" (5/6)
Battlefield Vietnam: Ep 12 "The Fall of Saigon" (4/6)
Battlefield Vietnam: Ep 12 "The Fall of Saigon" (3/6)
Battlefield Vietnam: Ep 12 "The Fall of Saigon" (2/6)
Battlefield Vietnam: Ep 12 "The Fall of Saigon" (1/6)